Για τη Βάπτιση

Για την τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος απαιτούνται:

 

Για το παιδι:

 

Οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν έγκαιρα στο Ναό μας τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού. Κατά την ημέρα της βαπτίσεως είναι υποχρεωτική η παρουσία και των δύο γονέων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

 

Ειδικές περιπτώσεις


 

α ) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας, για την τέλεση του Μυστηρίου απαιτείται συγκατάθεση και υπογραφή και του ετέρου γονέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του. Αν ο ένας γονέας έχει την αποκλειστική επιμέλεια του αβάπτιστου τέκνου θα πρέπει να προσκομίσει την απόφαση βάση της οποίας έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη βάπτιση και ονοματοδοσία του τέκνου του. 

 

β ) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία απαιτείται Δικαστική απόφαση .

 

γ ) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύμματος, τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την Βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

 

δ ) Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει την Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επι του ανηλίκου τέκνου της, ότι δε υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και τέλος ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

 

Για τον Ανάδοχο: 

 

Για να παραστεί κάποιος ως ανάδοχος σε μία βάπτιση θα πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και να προσκομίσει πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. Δεν μπορεί να παραστεί ως ανάδοχος όποιος έχει υπογράψει Σύμφωνο Συμβιώσης

 

Δεν επιτρέπεται ο στολισμός της κολυμβήθρας και της εισόδου του Ναού με αψίδες από μπαλόνια και αλλά συναφή που δεν συνάδουν με την ιερότητα του χώρου. 

 

Βάπτιση ΔΕΝ τελείται:

 

α) Τις κυριώνυμες ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα τιμώμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών

β) Τις ημέρες κατά τις οποίες πανηγυρίζει ο Ιερός μας Ναός και την παραμονή αυτών δηλαδή: 11 Ιουνίου, 15 Αυγούστου, 27 Αυγούστου και την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου

 

 

 

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©